معرفی محصول

محصولاتی برای تحول زندگی و کسب و کار. . .
14
دی
/
نویسنده : ژوزه مورفی

قدرت فکر

واژه فکر معانی مختلفی دارد. مانند: مغز، آگاهی، عقل،  اندیشه، تفکر، ذهن و غیره اما در کتاب قدرت فکر ، منظور از «فکر» آن بخش از فعالیت مغزی است که به انسان کمک می کند تا با استفاده از اطلاعات گوناگون که از جهان در اختیار دارد به تجزیه و تحلیل پدیده های طبیعی بپردازد.

قیمت : 0 تومان